Figurative - 2012 to 2017

Nostalgia for the Opposite (detail) 201472" x 52"oil on linen

Detail

Nostalgia for the Opposite Nostalgia for the Opposite Nostalgia for the Opposite Nostalgia for the Opposite Nostalgia for the Opposite Nostalgia for the Opposite